přeskočit navigaci / na obsah
Úvodní stránka Email Mapa stránek

DK machinery

 

E-shop - kategorie

Nákupní informace


Obsah:

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek je úprava právního vztahu mezi DK machinery a.s., Ždírec č.p. 94, 588 13 Ždírec, IČ: 277 07 555, zapsané v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4749, jako Dodavatelem (prodávajícím) a Odběratelem (kupujícím).

1. Obecná ustanovení

Právní vztahy založené mezi smluvními stranami se řídí výlučně příslušnými ustanoveními českého práva hmotného. Je-li smluvní stranou subjekt, který není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění.

Vymezení pojmů:

Dodavatel - Prodávající - je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.
Odběratel - Kupující, který není spotřebitel - je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží nebo služby za účelem svého podnikání.
Odběratel - Kupující, který je spotřebitel
- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží nebo služby za jiným účelem než pro podnikání.

2. Nabídka

Písemné nabídky na zboží a služby jsou zpracovány na základě poptávky předané při osobním jednání, telefonickém rozhovoru nebo zaslané emailem, faxem, poštou. Nabídky obsahují popis zboží nebo služby, množství, cenu, dodací a platební podmínky. Platnost nabídky je časově omezena na 7 dní od jejího vystavení, pokud v nabídce není uvedena jiná časová platnost.

3. Smlouva

Vztahy Dodavatele a Odběratele se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve Smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo.

4. Uzavření smlouvy

Odběratel zašle písemnou Objednávku prostřednictvím faxu, emailu nebo pošty. Odběratel odesláním Objednávky zároveň potvrzuje znalost a souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Dodavatel vystaví Potvrzení objednávky, kterým potvrdí dodávku požadovaného zboží nebo služby, jeho druh, množství, cenu a termín dodávky. Doručením Potvrzení objednávky Odběrateli je uzavřena mezi stranami Smlouva - smluvní vztah s vzájemnými právy a povinnostmi. Smlouva je uzavírána v českém jazyce nebo jiném oběma stranám srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je Dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění.

5. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené ve Smlouvě - Objednávce a Potvrzení objednávky (dále jen zboží a služby). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na webových stránkách, v prospektech a jiných dokumentech Dodavatele jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Dodavatel se zavazuje, že bude Odběrateli dodávat zboží v obvyklé kvalitě a provedení, bez vad a vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR nebo EU.

6. Místo plnění

Místem plnění je sklad Dodavatele - EXW INCOTERMS 2010. Dodávka je splněna předáním zboží Odběrateli ze skladu Dodavatele nebo jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Odběratele, má-li být zboží Dodavatelem odesláno, nebo oznámením Dodavatele Odběrateli o plnění uskladněním zboží.

7. Ceny a platební podmínky

Ceny zboží a služeb jsou stanoveny v ceníku nebo nabídce Dodavatele s platností v okamžiku objednání. Dodavatel si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Uvedené ceny platí při platbě v hotovosti nebo předem, není-li písemně dohodnuto jinak.

Kupní cena bude považována za zaplacenou připsáním celé částky kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně Dodavatele. V případě nedodržení platební lhůty je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli poplatky z prodlení z nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě smlouvy mezi Dodavatelem a Odběratelem je Daňovým dokladem a současně i dodacím listem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou Dodavatele. Převzetí zboží Odběratelem je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena balného a dopravy.

8. Termín dodání

Dodací lhůta začíná běžet ode dne zaslání Potvrzení objednávky, kde je uveden předpokládaný termín dodání. Pokud je zboží skladem, Dodavatel se zavazuje vyexpedovat je do 3 pracovních dnů. Přiměřeně k okolnostem může být dodací lhůta prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Dodavatelem. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

9. Doprava zboží

Objednané zboží si může Odběratel vyzvednout osobně ve skladě Dodavatele nebo je zasíláno na adresu, kterou v objednávce uvede jako adresu pro dodání zboží. Způsob zaslání zboží závisí na celkové hmotnosti zboží. Zboží je baleno podle obvyklých zvyklostí. Standardně jsou zásilky zasílány smluvní přepravní firmou - doručení za první uzamykatelné dveře. Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Poplatek za přepravu a balné je stanoven dle platného ceníku Dodavatele.

10. Převzetí zboží

Odběratel je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad je poznamenat na přepravním listu a neprodleně je písemně oznámit Dodavateli. Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku. Převzetí peněz Vám potvrdí na přepravním listu. Faktura - daňový doklad jsou přiloženy v označeném balíku. Odběratel podpisem faktury, dodacího listu nebo přepravního listu potvrzuje převzetí zboží. Po uplynutí 24 hodin od převzetí zboží je zboží považována za dodané bez závad.

11. Odpovědnost za vady

Dodavatel odpovídá za to, že dodané zboží si zachová po stanovenou dobu smluvené vlastnosti nebo vlastnosti obvyklé. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou ve Smlouvě nebo Záručním listu. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Odběrateli. Dodavatel neručí za vady způsobené v důsledku nesprávného použití, neodborné manipulace a montáže, chybným skladováním nebo způsobené přirozeným opotřebením. Místem uplatnění reklamace je Servisní středisko Dodavatele. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel s Odběratelem nedohodne jinak. Podrobněji viz reklamační řád.

12. Odstoupení od smlouvy

Pokud je Odběratel spotřebitel, má právo dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje Odběratel dle reklamačního řádu. Vrácené zboží musí být kompletní a v původním stavu, nesmí být jakkoliv poškozeno a nesmí jevit žádné známky používání. Při nesplnění uvedených podmínek může Dodavatel vůči spotřebiteli uplatnit nároky plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží. Po fyzickém obdržení a kontrole zboží je vystaven Odběrateli Opravný daňový doklad. Navrácena je zaplacená kupní cena, náklady na přepravu se nevrací. Dodavatel má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladu spojených s vrácením zboží.

13. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi z této dohody vzniknou budou především řešit vzájemnou dohodou nebo budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb. v platném znění konaném jediným rozhodcem určeným předsedou Hospodářské komory ČR v Jihlavě.

14. Platnost a účinnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2011. Jsou umístěny na webových stránkách Dodavatele nebo mohou být zaslány na vyžádání. Změny vyhrazeny.

vp_op_010113_vseobecne_obchodni_podminky.pdf

Všeobecné obchodní podmínky DK machinery a.s.

193,63 kB

 

Pravý sloupec:

Váš nákupní košík
Nákupní košík je prázdný
 
 
 

Novinky v sortimentu

 
 

© 2008 DK machinery, Tvorba www, redakční systém a eshop: CREATION.CZ,